امکان تغییر در قوانین وام مسکن در کانادا

February 8, 2010

6 بانک عمده کانادا از دولت درخواست کردند برای پیشگیری از اتفاقی که در بخش مسکن آمریکا رخ داده است، شرایط اعطای وام مسکن سخت تر گردد، آین بانکها در خواست کردند حداقل پیش پرداخت از 5% به 10% افزایش یابد و حداکثر مهلت پرداخت هم به 30 سال کاهش یابد. در صورت تصویب این طرح شرایط برای دریافت وام مشکل تر خواهد شد


Tagged with: mortgage- -
| | Share

Leave a comment...

Please enter the numbers found on the right.

Powered by Lone Wolf Real Estate Technologies (CMS6)