امکان تغییر در قوانین وام مسکن در کانادا

February 8, 2010

6 بانک عمده کانادا از دولت درخواست کردند برای پیشگیری از اتفاقی که در بخش مسکن آمریکا رخ داده است، شرایط اعطای وام مسکن سخت تر گردد، آین بانکها در خواست کردند حداقل پیش پرداخت از 5% به 10% افزایش یابد و حداکثر مهلت پرداخت هم به 30 سال کاهش یابد. در صورت تصویب این طرح شرایط برای دریافت وام مشکل تر خواهد شد


Tagged with: mortgage- -
| | Share

Leave a comment...

Please enter the numbers found on the right.

Right at Home Realty Inc. Brokerage

Morneau Sobeco Centre II , 895 Don Mills Rd., Suit2 202, Toronto, ON M3C 1W3

Tel: 416-391-3232 Fax:416-391-0319 www.rightathomerealty.com

Free Page Rank Tool

Iranian
Powered by Lone Wolf Real Estate Technologies (CMS6)